Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van S.V.Blokzijl afdeling voetbal op vrijdag 12 juni 2009.
De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van onze voetbalvereniging en begint om 20.00 uur.

Agenda:

1- Opening
2- Ingekomen post en mededelingen.
3- Notulen vorige ledenvergadering
4- Stand van zaken m.b.t. de financiën
5- Stand van zaken m.b.t. de gemeente
6- Pauze.
7- Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Mariejanne Dragt.
Voorgedragen door het bestuur: Hilda Zandbergen.
Tegenkandidaten conform de statuten kunnen worden ingediend tot 12 juni bij een van de bestuursleden.
9-Rondvraag.
10- Sluiting.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Namens het bestuur: J Grendelman
secretaris.