Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

de vereniging: SV Blokzijl gevestigd te Blokzijl

 

Contributiebetaling

Artikel 2

Per 1 juni 2017 wordt de contributie standaard per kwartaal geïnd.

Dit moet per automatische incasso

In overleg mogelijk is het mogelijk om per half jaar of jaar te betalen,
dit moet ook per automatische incasso.

 

In de contributie zijn begrepen:

 • bijdrage aan de verenigingskas;
 • afdracht aan de KNVB;
 • verzekeringspremie polis KNVB (kosten van medische hulp en eventueel loonderving als gevolg van opgelopen ernstige blessure).
 • abonnement op het clubblad;
 • vrije toegang tot het sportcomplex bij competitiewedstrijden van het eerste elftal;
 • deelname aan activiteiten, die door of namens de vereniging worden georganiseerd.
 • Ieder lid van de vereniging is verplicht om zich beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een bepaalde taak, die opbrengsten genereert of kosten bespaart voor de vereniging.
 • Voor minderjarige jeugdleden dienen de ouders of wettige vertegenwoordiger(s) als zodanig op te treden. door afgifte van een machtiging / automatische incasso.
 • Lidmaatschap kan alleen nog maar 1x per jaar worden opgezegd op uiterlijk 30 juni.

 

Bij niet tijdig opzeggen loopt het lidmaatschap automatisch door.

Opzeggen dient schriftelijk of per mail bij de secretaris te gebeuren.

Er is een mogelijkheid tot lid worden als ‘Niet-spelend lid’

Soort lid Kwartaal Half jaar Jaar
Niet-spelend € 25,00 € 50,00 € 100,00
Jeugd (tot 18 jaar) € 30,00 € 60,00 € 120,00
Senioren € 50,00 € 100,00 € 200,00

 

Clubkleuren en tenue

Artikel 3

 1. De kleuren van de vereniging zijn groen en wit.
 2. De vereniging speelt in een voor alle leden vastgesteld tenue.
 3. Het bestuur kan om haar moverende redenen beslissen dat het tenue van bepaalde elftallen afwijkt van het officiële clubtenue, daarmede tegemoetkomend aan door een sponsor gestelde voorwaarden.
 4. Indien een tenue door een sponsor aan een bepaald elftal ter beschikking wordt gesteld, blijft dit tenue en bijbehorende zaken eigendom van de vereniging, tenzij daarover duidelijk andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. In het laatste geval dient daarvan vastlegging plaats te vinden in de notulen van een bestuursvergadering.

 

Leden

Artikel 4

 1. Tot de vereniging kunnen zowel mannelijke als vrouwelijke leden worden toegelaten (artikel 4 van de statuten). Daar, waar in de statuten of reglementen een mannelijk woord wordt gebruikt, dient dit, indien relevant, als een vrouwelijk woord gelezen te worden.
 2. De vereniging kent ook zogenaamde werkende leden of vrijwilligers. Werkende leden of vrijwilligers zijn diegenen, die binnen de vereniging een al of niet betaalde functie bekleden.
 3. Spelende leden – senioren, veteranen, junioren en pupillen – worden normaliter ingedeeld naar leeftijd volgens normen van de KNVB. Vanaf de D-pupillen dienen de spelers in het bezit te zijn van een door de KNVB verstrekte spelerspas.
 4. Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt en op voorstel van het bestuur als zodanig worden benoemd bij besluit van de algemene ledenvergadering.
 5. Leden van verdienste zijn zij, die zich voor de vereniging op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en op voorstel van het bestuur als zodanig worden benoemd bij besluit van de algemene ledenvergadering.

 

Begunstigers

Artikel 5

 1. Begunstigers, ook wel sponsoren genoemd, zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een, in overleg met het bestuur, vastgestelde bijdrage te betalen.
 2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 3. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd per het einde van een verenigingsjaar. De bijdrage voor het lopende verenigingsjaar blijft in zijn geheel verschuldigd.
 4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Bestuur

Artikel 6

 1. Het bestuur van de vereniging dient uit een oneven aantal personen te bestaan, die lid van de vereniging moeten zijn. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat in ieder geval uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
 2. Ter wille van de effectiviteit van de communicatie binnen de vereniging dienen vertegenwoordigers uit de belangrijkste organen van de vereniging periodiek verslag te doen, d.w.z. minimaal 4x per jaar of op verzoek van het Bestuur, waarbij te denken valt aan de Technische Commissie, Activiteitencommissie, Sponsor commissie
 3. Het bestuur van de vereniging, alsmede het dagelijks bestuur, vergaderen zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dat gewenst achten.
 4. Het bestuur neemt zijn beslissingen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering, waarin de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 5. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen beslissingen nemen, doch dient daarvan in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling te doen en eventueel verantwoording af te leggen.Indien een meerderheid van het bestuur dit nodig acht wordt tevens mededeling aan de leden gedaan via de website, e-mail of in de algemene ledenvergadering.
 6. Een bestuurslid kan zich in een bestuursvergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door één der andere bestuursleden en krachtens een schriftelijke volmacht. Men kan slechts voor één medebestuurslid als gemachtigde optreden.
 7. Besluiten, die belangrijke financiële consequenties inhouden, kunnen niet in afwezigheid van de penningmeester worden genomen, anders dan met zijn uitdrukkelijke toestemming.
 8. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits ieder der in functie zijnde bestuursleden schriftelijk heeft verklaard of hij voor of tegen het betreffende voorstel is.
 9. Het bestuur is bevoegd één hunner of een door haar op kosten van de vereniging aan te wijzen deskundige, in het geval namens de vereniging in rechte dient te worden opgetreden, te benoemen.
 10. Het bestuur van de vereniging stelt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid 3 van de statuten een rooster van aftreden op. Daarin wordt voorzien in het aftreden van een bestuurslid telkens wanneer sinds zijn benoeming drie jaar zijn verlopen.
 11. Het rooster van aftreden dient zodanig te zijn opgesteld dat nimmer op enig moment alle leden van het dagelijks bestuur gelijktijdig aftredend zijn. Bij voorkeur dient ieder jaar slechts één lid van het dagelijks bestuur aftredend te zijn.
 12. Indien een bestuurslid echter eerder aftreedt dan het rooster aangeeft, wordt voor de rest van zijn termijn een nieuw bestuurslid benoemd, die vervolgens aftreedt zo gauw de benoemingstermijn van zijn voorganger is verstreken.
 13. Het bestuur oefent controle uit op de diverse commissies en andere organen binnen de vereniging, kan tijdelijke commissies instellen en weer ontbinden.Het bestuur heeft het recht om besluiten van commissies en andere organen binnen de vereniging te annuleren, wanneer zij deze in strijd acht met het belang van de vereniging.

 

De taak van de voorzitter

Artikel 7

 1. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het functioneren van de vereniging. In dit verband draagt hij zorg voor het stipt naleven van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle verdere regelingen en bepalingen, welke zijn opgesteld om het functioneren van de vereniging mogelijk te maken en te houden.
 2. De voorzitter draagt verder met name de verantwoordelijkheid voor het tijdig door betrokkene(n) nakomen van in vergaderingen genomen besluiten of gemaakte afspraken.In dit verband dient bij iedere agenda voor een bestuursvergadering een actielijst gevoegd te zijn, met een eventuele toelichting op de agendapunten.
 3. De voorzitter is bij officiële gelegenheden de vertegenwoordiger van de vereniging, en kan daar zo nodig het woord voeren.Indien de voorzitter dit dienstig acht kan hij bepalen dat alle uitgaande stukken, ook welke zijn handtekening niet behoeven, mede door hem voor bepaalde of onbepaalde tijd ondertekend worden.
 4. De voorzitter leidt de vergaderingen en stelt daarin de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast, behoudens het recht van de algemene ledenvergadering om daarin wijziging te brengen.
 5. De voorzitter is evenwel verplicht de beraadslagingen te hervatten, indien ten minste de helft van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.

 

De taak van de secretaris 

Artikel 8

 1. De secretaris van de vereniging voert de ledenadministratie, verzorgt de correspondentie van de vereniging, houdt de notulen van vergaderingen bij, beheert het verenigingsarchief en brengt na afloop van het verenigingsjaar schriftelijk verslag uit aan de algemene ledenvergadering.
 2. De secretaris kan zich voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden laten bijstaan door een ander bestuurslid, commissies of leden.De eindverantwoordelijkheid blijft echter bij de secretaris berusten.

 

De taak van de penningmeester 

Artikel 7

 1. De penningmeester draagt zorg voor de financiële administratie van de vereniging, het innen van vorderingen en andere inkomsten, het betalen van schulden en overige uitgaven, alsmede het algemeen beheer van de geldmiddelen.
 2. Voor het overboeken of uitbetalen van bedragen boven een bedrag van 5.000 Euro dient een ander lid van het dagelijks bestuur, als bedoeld in lid 3, daar mede zijn fiat aan te geven.
 3. Naast de penningmeester dient een ander lid van het dagelijks bestuur tekeningsbevoegdheid voor de bank- en girorekening te verkrijgen om bij eventuele afwezigheid van de penningmeester geen vertraging te ondervinden bij het overboeken van bedragen.Dat wat voor de penningmeester geldt, geldt eveneens voor bedoeld lid van het dagelijks bestuur.
 4. Verder stelt de penningmeester jaarlijks de jaarrekening van de vereniging op, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
 5. De penningmeester is voor de onder zijn beheer zijnde gelden, persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij overmacht kan aantonen.

 

Commissies

Artikel 8

 1. De vereniging kent de volgende permanente commissies:
 2. Naast de genoemde permanente commissies kent de vereniging één of meerdere ad hoc commissies, die in opdracht van het bestuur, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, een bepaalde taak verrichten.
 3. Iedere commissie dient zorg te dragen voor een duidelijke taakbeschrijving en benoemt uit haar midden een voorzitter, die tevens aansprakelijk is, en nauw contact onderhoudt met het bestuur of een bepaald aangewezen bestuurslid.
 4. Het bestuur van de vereniging dient goedkeuring te verlenen aan de inhoud van de taakbeschrijving der betreffende commissie, en zal zo nodig ondersteuning verlenen bij het opstellen dan wel actualiseren daarvan.
 5. De taakbeschrijvingen van de commissies mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of het Huishoudelijk Reglement. Zij dienen voorts als aparte bijlage bij het Huishoudelijk Reglement te worden gevoegd en maken daar onderdeel van uit.
 6. Het bestuur beslist over het instellen of opheffen van commissies.
 7. De samenstelling en bevoegdheden van commissies is een bestuursverantwoordelijkheid, waarbij echter de commissies het recht hebben leden voor te dragen en bij aftreden uit een commissie voor opvulling zorg te dragen.
 8. De commissies behoeven geen rooster van aftreden op te stellen, mede gelet op de gewenste continuïteit en tijdsbesteding van de meeste commissies.
 9. Elke commissie rapporteert ten minste éénmaal per jaar over de door haar verrichte werkzaamheden, welke rapportage naar het oordeel van het bestuur aan de algemene ledenvergadering kan worden aangeboden.
 10. Een commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter daarvan of ten minste twee leden van de commissie nodig oordelen.
 11. Iedere commissie is uiteindelijk verantwoording schuldig aan het dagelijks bestuur of het voltallige bestuur van de vereniging.

 

Technische commissie 

Artikel 9

 1. De jeugdcommissie heeft tot taak zich te beijveren voor een juiste technische vorming en opvoeding in de begeleiding van jeugdleden.
 2. Om organisatorisch gezien een en ander goed te laten verlopen spant de jeugdcommissie zich in om: a) ouders en anderen te stimuleren zich beschikbaar te stellen voor hulp aan en begeleiding van jeugdspelers op allerlei niveau; b) ouder- en participatieavonden te organiseren, ten einde een goede communicatie te bewerkstelligen tussen trainers, begeleiders, scheidsrechters en de jeugdcommissie.
 3. De jeugdcommissie stelt geleiders van jeugdelftallen aan en legt, in overleg met trainers, de taken vast.
 4. Voorts worden hoofdbegeleiders, deel uitmakend van de jeugdcommissie, benoemd voor de pupillen en junioren. Deze hoofdbegeleiders houden toezicht op en regelmatig contact met de geleiders, als bedoeld in lid 4.
 5. De in de leden 4 en 5 genoemde personen zijn in overleg met de jeugdtrainers belast met het samenstellen der junioren- en pupillenteams. Ook bespreken zij de doorstroming van spelers naar een hoger of lager niveau.
 6. De jeugdcommissie heeft het recht om tegen jeugdleden, die zich tijdens oefeningen of wedstrijden misdragen disciplinaire maatregelen te treffen.
 7. De jeugdcommissie is verplicht zich te houden aan de reglementen van de KNVB, en verstrekt tijdig de gevraagde gegevens.

 

 

Kascommissie

Artikel 10

De kascommissie wordt gevormd door tenminste 2 leden, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd.

 

Elftalbegeleider/aanvoerder 

Artikel 11

 1. Bij enkele elftallen is een begeleider aanwezig. Bij vooral de lagere senioren elftallen treedt de aanvoerder als zodanig op.
 2. De technische staf van een elftal kiezen bij de aanvang van het voetbalseizoen een aanvoerder en een plaatsvervangend aanvoerder.Indien men niet tot de keuze van een aanvoerder komt, zal de wedstrijdsecretaris iemand aanwijzen.  De naam van de elftalbegeleider en/of aanvoerder van ieder elftal dient bekend te zijn bij de het wedstrijdsecretariaat.
 3. De spelers van een elftal zijn verplicht te luisteren naar de raadgevingen van hun begeleider of aanvoerder vóór, tijdens en na de wedstrijd en deze redelijkerwijs na te komen.
 4. De elftalbegeleider of aanvoerder houdt toezicht op de spelers bij uitwedstrijden en volgt de aanwijzingen van de gastheer op.
 5. De elftalbegeleider en aanvoerder verdelen de taken zodanig dat bij iedere thuiswedstrijd één van beiden ten minste een half uur vóór aanvang van de wedstrijd op het sportcomplex aanwezig is, en dragen er zorg voor dat de te gebruiken ballen worden afgehaald bij diegene, die terreindienst heeft.Na afloop van de wedstrijd dienen de ter beschikking gestelde ballen terugbezorgd te worden. Bij verlies van één of meer ballen kan de vereniging het betreffende elftal via de elftalbegeleider/aanvoerder een geldboete opleggen.
 6. De elftalbegeleider of aanvoerder draagt er zorg voor dat van elke wedstrijd een ruilformulier en eventuele andere benodigde formulieren zo volledig mogelijk en tijdig worden ingevuld.Deze formulieren, of afschriften daarvan, dienen uiterlijk de avond na de wedstrijd te worden ingeleverd op de daarvoor aangewezen plaats of bij een daarvoor door het bestuur benoemd persoon.
 7. Indien op het ruilformulier een aantekening is geplaatst dient de elftalbegeleider of aanvoerder onmiddellijk mededeling hiervan te doen aan het wedstrijdsecretariaat of aan de secretaris van de vereniging, teneinde te kunnen beoordelen of door de vereniging daarop actie dient te worden genomen.

 

Gebruik kleedkamers

Artikel 12

 1. De kleedkamers worden door niemand onnodig betreden.
 2. Na een wedstrijd verlaat de elftalbegeleider of aanvoerder altijd als laatste de kleedkamer van zijn elftal.
 3. Gelet dient te worden dat de kleedkamer en bijbehorende was- en toiletruimte altijd opgeruimd en netjes achtergelaten wordt.
 4. Waardevolle persoonlijke voorwerpen kunnen tijdens wedstrijden door spelers in bewaring worden gegeven bij de gastheer.
 5. Gevonden voorwerpen kunnen bij de gastheer worden afgegeven.

 

 

Te berekenen prijzen 

Artikel 13

 1. Door het bestuur dient voor aanvang van ieder seizoen de door de vereniging te berekenen prijzen te worden goedgekeurd en vastgesteld. Indien noodzakelijk kan tussentijds besloten worden bepaalde prijzen aan te passen.
 2. De vereniging hanteert prijslijsten voor de volgende activiteiten: a) verkoop van koffie, thee, melk, frisdrank, bier en gedistilleerd in de kantine; b) verkoop van koude en warme etenswaren in de kantine; c) plaatsing van een advertentie naar grootte in het clubblad; d) aanbrengen van een beschilderd reclamebord langs het hoofdveld naar grootte. De kosten van het maken van een reclamebord worden in éénmaal integraal doorberekend.
 3. De prijs voor de in lid 2 sub c en d genoemde zaken wordt voor aanvang van een verenigingsjaar in zijn geheel in rekening gebracht.
 4. Voor sponsoring van de vereniging en voor het beschikbaar stellen van kleding aan één of meer elftallen worden per geval de daarmee gemoeide bedragen afgesproken en in rekening gebracht.

 

Straffen en boetes 

Artikel 14

 1. Het bestuur van de vereniging is krachtens artikel 6 van de statuten bevoegd bepaalde handelingen of nalatigheden, die in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de algemene ledenvergadering worden begaan, te bestraffen.
 2. De volgende straffen kunnen onder meer worden opgelegd:
  • berisping + eventuele geldboete;
  • schorsing + eventuele geldboete;
  • royement.
 3. In de volgende gevallen kan bestraffing plaats vinden:
  • ingeval van wegblijven voor een te spelen wedstrijd, zonder geldige reden of bericht van verhindering: schorsing voor twee bindende wedstrijden.
  • ingeval van herhaald wegblijven voor een te spelen wedstrijd zonder dat daarvoor een geldige reden aanwezig is of tijdig bericht van verhindering werd gegeven: het bestuur beslist over de strafmaatregel.
 4. In het geval door de KNVB geldboetes worden opgelegd en strafkosten aan de vereniging in rekening worden gebracht: het betreffende lid of het elftal is gehouden deze kosten  aan de vereniging te vergoeden.
 5. Ingeval een lid verzuimt een hem opgedragen werkzaamheid uit te voeren,  zal het bestuur gerechtigd zijn een geldboete en/of schorsing op te leggen.
 6. Opgelegde geldboetes dienen binnen 14 dagen nadat de straf, is opgelegd en ter kennis van de betrokken speler(s) is gebracht, te worden voldaan.
 7. Boetes spelers 1e elftal worden door het team zelf betaald. Kaarten worden vanuit teampot betaald, de technische staf beslist of een speler de kaart zelf moet betalen (praatkaart o.i.d.).

 

Schorsing 

Artikel 15

 1. Een lid dat niet tijdig zijn/haar contributie voldoet, of voor wie niet tijdig wordt betaald, blijft uitgesloten tot het deelnemen aan wedstrijden van zijn/haar elftal tot de schuld aan de vereniging is vereffend. Hetzelfde geldt indien een opgelegde boete niet tijdig wordt betaald.
 2. Een lid die wangedrag vertoont, d.w.z. niet overeenkomstig met de normen en waarden vastgesteld binnen de vereniging, wordt uitgesloten en/of geschorst.

 

Verantwoordelijkheid 

Artikel 16

De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor schade of persoonlijk letsel, toegebracht aan leden of derden op of rondom het sportcomplex van de vereniging of bij bezoekende verenigingen.

Evenmin draagt de vereniging enigerlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden of derden in de kantine, kleedkamers of rondom het sportcomplex aanwezig.

Ieder der leden is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor door hem aan eigendommen van de vereniging of de door hem bezochte vereniging  aangerichte schade.

Een geconstateerde moedwillig aangerichte schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen, die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

 

Rook- en drinkbeleid

Artikel 17

De KNVB verbiedt het roken aan mensen die zich bij wedstrijden in de dug-outs of in de directe nabijheid daarvan begeven.

Het is binnen de omheining van het speelveld niet toegestaan om te roken. Dit geldt zowel  voor spelers als de begeleiding van de teams. Het is dan ook verboden te roken door iemand die een vertegenwoordigde functie uitoefent bij een team, zoals trainer, leider, grensrechter. Dit geldt voor de gehele duur dat de persoon deze functie uitoefent bij het desbetreffende team.

Spelers zijn verplicht na de wedstrijd gelijk te gaan douchen/ omkleden en mogen niet in het teamshirt buiten roken/ drinken.


Slotbepaling 

Artikel 18

In alle gevallen, waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het Huishoudelijk Reglement te kennen, alsmede de overige vastgestelde en op behoorlijke wijze bekend gemaakte regels en bepalingen.

Ieder lid heeft het recht zich een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement aan te schaffen eventueel tegen betaling van de kostprijs van deze stukken.

 

 

“Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering  van 10 februari 2017”

 

 

Download hier het Huishoudelijk Reglement in PDF formaat