Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van S.V.Blokzijl afdeling voetbal op vrijdag 14 november 2008. De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van onze voetbalvereniging en begint om 20.00 uur.

Agenda:

1- Opening

2- Ingekomen post en mededelingen.

3- Notulen vorige ledenvergadering

4- Financiële verslag.

5- Voorstel aanpassing statuten.

6- Stand van zaken m.b.t. de gemeente

7- Pauze.

8- Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Henk de Leeuw. Voorgedragen door het bestuur: Teun Boxum. Tegenkandidaten conform de statuten kunnen worden ingediend tot 14 november bij een van de bestuursleden.

9- Rondvraag.

10- Sluiting.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Namens het bestuur: J Grendelman
                                        secretaris.