Profiel en Situatieschets:
Penningmeester van Voetbal Club SV Blokzijl.

 


1. Wie zoeken wij:


SV Blokzijl zoekt een penningmeester voor de Sport Vereniging Blokzijl. Wij zoeken iemand die de basisbeginselen van het boekhouden kent. Natuurlijk mag zijn kennis uitgebreider zijn maar dat is niet strikt noodzakelijk. Binnen de vereniging is voldoende kennis en capaciteit beschikbaar om de penningmeester (incidenteel) te ondersteunen. De penningmeester moet enige affiniteit hebben met de voetbalclub van Blokzijl en enige bestuurlijke ervaring is mooi meegenomen.


2. De positie van Penningmeester:


Samen met de voorzitter en secretaris vormt de penningmeester het bestuur van SV Blokzijl. Het bestuur wordt ondersteund door een tal van commissie die veelal met uitvoeren bezig zijn. De commissies functioneren min of meer zelfstandig en in overleg met het bestuur worden de activiteiten van de commissies bepaald.
Hoewel de commissies zelfstandig opereren heeft de penningmeester regelmatig contact met de verschillende commissies over inkomsten, uitgaven, budgetten en verantwoording. Bijvoorbeeld: de kantinecommissie koopt en verkoop zelfstandig hun goederen in en uit maar legt op financieel gebied verantwoording af aan de penningmeester.
De penningmeester wordt een keer per jaar gecontroleerd door een kascommissie die verantwoording aflegt  aan de leden en het bestuur. 


3. SV Blokzijl


SV Blokzijl is een kleine voetbalvereniging die voor de Blokzijlse samenleving samen met MFC de Ploats en Stichting het Zwembad Blokzijl de belangrijkste sport (en cultuur)  aanbieders zijn van dit mooie stadje. De vereniging heeft 130 leden (90 jeugdleden en 40 volwassen). De ambitie van de vereniging is ‘lekker voetballen waarbij prestatie en respect voorop staan’.  Daarnaast willen we voor de bevolking een “familie sfeer” creëren en de soms tegenstrijdige opvattingen met wederzijds respect proberen op te lossen. (SV Blokzijl is een club voor iedereen maar bovenal  voor de Blokzijlse samenleving. )
Het huidige aftredende bestuur is steeds meer gaan werken met commissies en vrijwilligers. Hierdoor is de fysieke belasting van de bestuursleden drastisch naar beneden gegaan.  Het bestuur vergadert  1 keer per maand en is zo nu en dan op het complex en/of bij uitwedstrijden aanwezig als vertegenwoordiger van de voetbalclub. (Met de commissies, oud voorzitters en leden van verdiensten zal zo nodig worden bekeken hoe ook dit tijdsbeslag kan worden teruggebracht ).  


4. Taken van de penningmeester:

Boeken van de in- en uitgaven in kas- en bankboek

 • controleren en boeken van de rekeningen en facturen
 • controleren van de bankafschriften van lopende rekeningen en spaarrekeningen
 • verzorgen van kruisposten tussen kas- en bankboek
 • maken van een overzichten inkomsten en uitgaven
 • opstellen van een begroting voor de club en de commissies
 • ramingen, vergelijkingen en balans opmaken voor jaarrekeningen


Verwerken van belastingen

 

 • Overleg met belastingdienst en externe expertise de belastinggegevens doorvoeren.


Verwerken van betaling

 • Verwerken van in- en uitgaande rekeningen
 • Verwerken van contributie en sponseringgelden (deels geautomatiseerd)
 • NB: de ledenadministratie is uitbesteed.
 • Op financieel gebied is de penningmeester eerst verantwoordelijke tussen belastingdienst, gemeente en KNVB.   

  
5. Tijdsbeslag voor de penningmeester

Omdat het bestuur reeds een groot aantal taken heeft gedecentraliseerd naar de werkgroepen denken wij dat een penningmeester gemiddeld 3 tot 4 uur per week bezig is met zijn primaire taak.
Als bestuurder kan hij ingezet worden op zaterdagmiddag voor representatieve verplichtingen. Dit zal een incidentele zaterdagmiddag zijn.
Vanzelfsprekend mag de penningmeester meerder taken binnen de vereniging gaan doen maar dit moet niet gezien worden als verplichting uit hoofde van zijn penningmeesterschap.

 

6. Procedure en aanmelden:

Heb je interesse in deze functie dan kun je in contact treden met de voorzitter van de voetbalclub Jan Grendelman, telefoon 06-41347079 of je kunt emailen naar dit adres.
Na een gesprek met het bestuur kun je tot oktober 2016 ervaring opdoen samen met de huidige penningmeester.
Begin november zullen de huidige voorzitter en penningmeester aftreden en zal je,  mits de ledenraad akkoord gaat, tot penningmeester worden benoemd.
Ook na de formele overdracht zal de huidige penningmeester je desgewenst  begeleiden.