Beste leden / ouder(s),

In februari van dit jaar hebben we u d.m.v. een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de stand van zaken m.b.t de voortgang van de renovatie/-nieuwbouwplannen van de SV. Blokzijl. Helaas hebben we toen uiteindelijk moeten concluderen dat er de nodige vertraging in de verdere procedure was opgelopen. Ook hebben we aangegeven dat het bestuur zich zou blijven inspannen om tot een verbeterde accommodatie te komen. De afgelopen (zomer) maanden zijn er veel inspanningen gedaan om het contact met de gemeente, en andere instanties, op gang te brengen en vooral ook te intensiveren. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een positief advies van de Raad op 26 oktober j.l.. Er zijn gelden beschikbaar gesteld voor de aanpak van onze sportaccommodatie! Heel goed nieuws dus want nu kunnen we dan echt aan de gang!!

Hierbij willen we u uitnodigen op woensdag 3 november om 20.00 uur in onze kantine! We willen u op deze avond verder informeren over de renovatie- en nieuwbouwplannen. U zult begrijpen; nu gaat het allemaal pas echt beginnen. Om de kosten van de vereniging zo laag mogelijk te kunnen houden is het noodzakelijk dat er er wordt bespaard d.m.v. zelfwerkzaamheid. De komende (winter) maanden willen we dan ook een beroep kunnen doen op zoveel mogelijk vrijwilligers die, in welke vorm dan ook, een bijdrage gaan leveren aan het tot stand komen van een vernieuwde accommodatie! Vrijwilligers waar we van op aan kunnen. Want laat het duidelijk zijn; we kunnen een en ander alleen maar realiseren wanneer een ieder zich betrokken voelt en vanuit een gezamenlijk verantwoordelijkheid wil meewerken aan een gebouw waar we straks trots op mogen zijn en waar we weer vele jaren mee verder kunnen.

Kom daarom op woensdag 3 november naar de bijeenkomst.

Het bestuur rekent op uw aanwezigheid want:
"De toekomst van de vereniging is een belang van ons allemaal" !

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van SV Blokzijl