Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van S.V.Blokzijl afdeling voetbal op vrijdag 23 mei 2008.

De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van onze voetbalvereniging en begint om 20.00 uur.

Agenda:

1-  Opening
2-  Ingekomen post en mededelingen.
3-  Notulen vorige ledenvergadering
4-  Evaluatie afgelopen seizoen senioren en junioren.
5-  Rookverbod kantine m.i. 01-07-2008.
6-  Pauze.
7-  Stand van zaken m.b.t. verbouwing.
8-  Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Renah Mekkelholt.

Voorgedragen door het bestuur: Mirjam Kragt.

Tegenkandidaten conform de statuten kunnen worden ingediend tot 23  mei  bij een van de bestuursleden.

9-Rondvraag.

10- Sluiting. 

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.
 

Namens het bestuur: J Grendelman 
                               secretaris.