Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van S.V.Blokzijl afdeling voetbal op vrijdag 13 november 2009.
De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van onze voetbalvereniging en begint om 20.00 uur.

Agenda:

1- Opening
2- Ingekomen post en mededelingen.
3- Notulen vorige ledenvergadering
4- Financiële verslag.
5- Stand van zaken m.b.t. de accommodatie
6- Pauze.
7- Wijziging statuten
8- Rondvraag
10- Sluiting.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Namens het bestuur: J Grendelman
secretaris.