Blokzijlsche voetbalkwestie met nasleep

       Bron: De Sumatra Post – 16 januari 1932      Gehele artikel: Bekijk hier

 

BLOKZIJLSCHE VOETBALKWESTIE MET NASLEEP.

 

Het nieuwe pak voor den veldwachter.

 

Blokzijl, 11 Dec. —In de gisteravond gehouden raadsvergadering is de bekende voetbalkwestie opnieuw ter sprake gekomen, nl. bij do vaststelling der gemeente-rekening over 1930. De heer Bakker (v.d.) wees als lid der commissie voor het onderzoek der rekening op het bedrag, dat was uitgegeven in verband met het gebeurde op Zondag 19 October 1930. nl. een totaal bedrag van f 129.50, f3O voor de keuring van veldwachter H. door twee geneesheeren en f9O voor een nieuw pak voor genoemden veldwachter, omdat hij gebloed had. De, heer Bakker vroeg o.m. waarom op genoemden datum extra politiemacht op het voetbalterrein was geroepen en op 15 November 1931 niet en waarom het op 19 October 1930 op dit voetbalterrein tot een veldslag kwam. Als de veldwachter een nieuw pak moest hebben, waarom dan de beide “slachtoffers der sabelsportbeoefening” niet ? aldus spr.; dezen hadden toch ook bebloede kleeren en doktersrekeningen. Verder vroeg hij waarom het keuringsadvies van de beide geneescheeren niet ter bevoegder plaatse gedeponeerd is. B. en W. antwoorden hierop, dat hêt een zuiver politioneele aangelegenheid betrof, zoodat zij op de vragen geen antwoord behoefden en konden geven.