Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van S.V.Blokzijl afdeling voetbal op vrijdag7 september 2012.
De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van onze voetbalvereniging en begint om 20.00 uur.

Agenda:

1- Opening en mededelingen
2- Notulen vorige vergadering
3- Financieel jaaroverzicht penningmeester
Verslag Kascontrolecommissie
Vaststellen nieuwe kascontrolecommissie
4- Pauze
5- Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: T Boxum.
Het bestuur heeft 2 nieuwe bestuursleden gevonden om toe te treden tot het bestuur:
Nieuwe bestuursleden: Mariejanne Dragt-Spans en S vd Wal
Tot 24 uur voor de ledenvergadering kan men eventuele nieuwe bestuursleden aandragen bij de secretaris.
Nieuwe voorzitter: J Grendelman
Nieuwe secretaris: B de Vries
6- Rondvraag
7- Sluiting

 

       Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

        Namens het bestuur: J Grendelman
                                           secretaris.