Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van S.V.Blokzijl afdeling voetbal op vrijdag 19 november 2010.
De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van onze voetbalvereniging en begint om 20.00 uur.

Agenda:

1- Opening
2- Ingekomen post en mededelingen.
3- Notulen vorige ledenvergadering
4- Aanstellen jeugdcommissie
5- Stand van zaken m.b.t. de financiën
*kascontrole commissie
*aanwijzen nieuwe kascontrolecommissie
*verhogen contributie

Pauze

6- Stand van zaken m.b.t. de gemeente/accommodatie
7- Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Ype van Dijk.
De voorzitter blijft aan tot einde seizoen 2010-2011.
Aftredend en herkiesbaar: Jan Grendelman en Rob Batenburg.
8-Rondvraag
9-Sluiting

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Namens het bestuur: J Grendelman
secretaris.